human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

Postanowienia ogólne


§ 1


 1. Regulamin opracowano na podstawie:

 1. Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

 2. Statutu Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Krzeszowicach.

 1. Regulamin określa cele, kompetencje i organizacje Rady Rodziców w szkole.Cele i kompetencje Rady Rodziców


§ 2


 1. Celem funkcjonowania Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców, podejmowania działań wspierających wychowawcze i dydaktyczne funkcje Szkoły.

 2. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, mającą na celu w szczególności:

 1. Spójne oddziaływanie na dzieci przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowywania i opieki zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi,

 2. Zaznajomienie rodziców z programem kształcenia, wychowywania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z ich zadaniami dla szkoły i rodziców,

 3. Upowszechnienie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.

 1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców, działających społecznie, wyłonionym w powszechnych wyborach społeczności szkolnej i współdziałającej z :

 1. Dyrektorem Szkoły,

 2. Radą Pedagogiczną,

 3. Samorządem Uczniowskim,

 4. Organizacjami i organami współpracującymi ze szkołą.§ 3


Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

 1. Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

 2. Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 1. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

 2. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

 3. Opiniowanie przedstawionych przez Radę Pedagogiczną programów nauczania oraz podręczników szkolnych.


Rada Rodziców może:

 1. Występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 2. Uczestniczyć w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły.

 3. Podejmować działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo- wychowawczą.


Ramowy Plan Pracy


§ 4


 1. Posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Rodziców nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 2. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być w każdym czasie zwoływane na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub z inicjatywy 1/3 składu Rady Rodziców.

 3. Jeżeli Przewodniczący nie może czasowo wykonywać swoich obowiązków, obowiązki te przejmuje Zastępca Przewodniczącego.

 4. W posiedzeniach Rady Rodziców może uczestniczyć Dyrektor Szkoły.

 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed sprawozdawczymi posiedzeniami Rady Rodziców.

 6. Uchwała Komisji Rewizyjnej przedstawiana jest Prezydium Rady Rodziców na posiedzeniu plenarnym Rady Rodziców.

Organizacja działania oraz wybory do Rady Rodziców


§ 5


 1. Rada Klasowa (Trójka Klasowa) wybierana jest na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danej klasy na jeden rok szkolny (kadencja może być przedłużona na lata następne). W wyborze Trójki Klasowej bierze udział wychowawca. Z Rady Klasowej wybierany jest przedstawiciel do Rady Rodziców w głosowaniu tajnym.

 2. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele Rad Klasowych. Każda Rada Klasowa może mieć tylko jednego przedstawiciela w Radzie Rodziców.

 3. W przypadku rezygnacji lub odwołania przedstawiciela Rady Klasowej z Rady Rodziców w trakcie trwania roku szkolnego uzupełniające wybory odbywają się na najbliższym zebraniu rodziców uczniów danej klasy.

 4. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie pierwszego posiedzenia należy do obowiązków Dyrektora Szkoły.

 5. Wybory do nowych rad powinny odbyć się do 15 października każdego roku szkolnego.

 6. Rada Rodziców na pierwszym plenarnym zebraniu, w głosowaniu tajnym, wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący jej pracami w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik, sekretarz oraz od 2-4 członków. Członkowie Prezydium Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

 7. W dniu wyborów do nowej rady Rodziców sekretarz ze skarbnikiem zobowiązany jest do przekazania wszystkich dokumentów Rady Rodziców (finansowo- sprawozdawcze) nowym pełniącym funkcję sekretarza i skarbnika.

 8. Wybory do Prezydium Rady Rodziców są tajne.

 9. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia oraz dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Rady Rodziców i reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz.

 10. Sekretarz Rady Rodziców odpowiada za dokumentację Rady Rodziców i protokołowanie jej posiedzeń.

 11. Skarbnik Rady Rodziców odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie funduszami gromadzonymi przez Radę oraz za sprawozdanie finansowe.

 12. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków lub innych rodziców dla wykonania określonych zadań.

 13. Członkowie Prezydium Rady Rodziców mogą zostać odwołani przez Radę Rodziców z pełnionych funkcji w przypadku niewywiązywania się z powierzonych im obowiązków. Uchwała odwołująca członka prezydium zostaje podjęta większością 2/3 głosów przy obecności połowy składu osobowego Rady Rodziców.

 14. Rezygnacja Członka Prezydium z pełnionej funkcji musi być złożona w formie pisemnej.

 15. Rada Rodziców wybiera, w głosowaniu tajnym, spośród swojego grona trzyosobową Komisję Rewizyjną.

 16. Wybory do Komisji Rewizyjnej są tajne.

 17. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

 18. Członkowie Prezydium Rady Rodziców nie mogą zasiadać w Komisji Rewizyjnej.

 19. Komisja Rewizyjna czuwa nad prawidłowością gromadzenia i wydatkowania funduszy przez Radę Rodziców.

 20. Rodzice biorą udział w organach statutowych w okresie uczęszczania ich dzieci do szkoły.

 21. W przypadku kiedy do Rady Rodziców zostaną wybrane te same osoby co w poprzednim roku, na wniosek Prezydium Rady Rodziców oraz Dyrektora Szkoły, Rada Rodziców może przedłużyć kadencję Prezydium na następny rok.


Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy


§ 6


 1. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały.

 2. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy jej osobowego składu.

 3. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w formie uchwały.

 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.

 5. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu Rady Rodziców podejmowana jest większością głosów w obecności minimum 1/2 składu osobowego Rady Rodziców.

 6. Zebrania są protokołowane. Treść podejmowanych uchwał stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Rady Rodziców. Przyjęte uchwały wraz z listą obecności podpisuje Przewodniczący Rady Rodziców.

 7. Posiedzenia Rady Rodziców są ważne o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady Rodziców.


Zasady wydatkowania funduszy


§ 7


 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wsparcie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

 1. Składki rodziców uczniów,

 2. Wpłaty osób fizycznych, instytucji, fundacji etc.,

 3. Dochodowe imprezy organizowane przez Radę Rodziców.

 1. Rada Rodziców uchwala na początku każdego roku sugerowaną wysokość składki miesięcznej. Wpłaty składek rodziców są dobrowolne.

 2. Składki rodziców uczniów mogą być:

 1. Zbierane przez skarbników Rad Klasowych,

 2. Zbierane przez Skarbnika Rady Rodziców.§ 8


 1. Rada Rodziców prowadzi swoją działalność finansowo-gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy finansowe.

 2. Rada Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek rodziców uczniów w szczególności na:

 1. Pomoce materialne dla uczniów,

 2. Zakup książek i pomocy dydaktycznych,

 3. Dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,

 4. Inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły,

 5. Współfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań.

 1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzące z innych źródeł niż ze składek rodziców uczniów może być uzależnione od woli ofiarodawców.


Regulowanie zobowiązań finansowych Rady Rodziców


§ 9


 1. Do regulowania zobowiązań finansowych upoważnieni są członkowie Prezydium Rady Rodziców.

 2. Obsługę księgowo-finansową Rada Rodziców zleca upoważnionej osobie i opracowuje zakres czynności i odpowiedzialności.

 3. Bezpośredni nadzór nad obsługą finansowo-księgową pełni skarbnik Rady Rodziców.


Postanowienia końcowe


§ 10


Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym regulaminie mogą nastąpić w trybie jego uchwalenia.


§ 11


Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:


§ 12


Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 13


Zatwierdzony przez Radę Rodziców regulamin podpisuje Przewodniczący Rady Rodziców.
Regulamin


Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej

im. H. Sienkiewicza

w Krzeszowicach


Poprawiony dnia 24.10.2013 roku (protokół nr 3)


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2

im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach

 

Prezydium Rady Rodziców:

Rafał Lupa- przewodniczący

Wiktorowicz Michał- zastępca przewodniczącego

Gala-Niemczyk Patrycja- skarbnik

Wojdan Anna - sekretarz

 

członkowie: Mosz Katarzyna

                 Matysik Anna


 

                                                             
                                                                        

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm