human hair wigs clip in hair extensions human hair weave

RODO - obowiązek informacyjny, DOSTĘPNOŚĆ

Dopełniając obowiązku informacyjnego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach informuje, że w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest  Administratorem  zebranych danych osobowych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników placówki;

  1. Dane będą przetwarzane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zmianami i innych obowiązujących aktów prawnych;

  2. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach możliwy jest pod numerem telefonu  601492258 lub adresem email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  4. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  5. Dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)oraz nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

  6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem związanym z działalnością oświatową jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

  7. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

   Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach zobowiązuje się zapewnić

dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

 

www.sp2krzeszowice.eu

 

1) Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2017

 

2) Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: październik 2020

 

3) Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

- oświadczenie sporządzono dnia: 29 marca 2021 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona www.sp2krzeszowice.eu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Obecnie

trwają prace związane z modernizacją strony mające na celu zwiększenie poziomu jej dostępności.

 

Niepełne dostosowanie wynika z następujących przyczyn:

- trwających prac modernizacyjnych strony

- wszystkie dokumenty z rozszerzeniem PDF są dokumentami bez możliwości edycji,

- zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 

4) Informacje o dostępności architektonicznej siedziby szkoły dla osób niepełnosprawnych.

a) Budynek, w którym znajduje się szkoła:

- posiada podjazdy do poziomu parteru,

- jest wolny od barier na poziomych przestrzeniach komunikacyjnych

- posiada windę, dzięki czemu zapewniony jest dostęp do wszystkich pomieszczeń niezbędnych do

funkcjonowania szkoły

- toalety na parterze przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

 

5) Szkoła nie posiada funkcji umożliwiającej korzystania z tłumacza języka migowego za

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

6) Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o natychmiastowy kontakt z

następującymi osobami:

- Dagmara Brela-Zając, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numerem telefonu (12) 282 00 61

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania

zapewnienia dostępności.

 

7) Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia

informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego

cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać

dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi

oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą

alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej

informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7

dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot

publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie

możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować

alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub

alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie

zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony

internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć

wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

Strona wykonana przez Pixelar - strony internetowe dla firm