Przejdź do treści

Dostępność

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.sp2krzeszowice.eu

 1. Dane teleadresowe jednostki:
  • Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
  • E-mail szkoły: sp2.krzeszowice@interia.pl
  • Telefon: 12 282 00 61
  • Adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach
   32-065 Krzeszowice, ul. Szkolna 7
 2. Data publikacji strony internetowej:  2017-09-01
 3. Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2021-09-01
 4. Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: 
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
  Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-30
  Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2021-09-01
 5. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  • Telefon: 12 282 00 61
 6. Status pod względem zgodności:
  Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niepełne dostosowanie wynika z następujących powodów:
  – część treści na stronie została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  – wszystkie dokumenty z rozszerzeniem PDF są dokumentami bez możliwości edycji;
  – zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
  – mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  Administratorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 7. Ułatwienia na stronie podmiotowej:
  Strona podmiotowa posiada następujące ułatwienia:
  – podwyższony kontrast (białe tło, czarne litery)
  – możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  – mapa strony
  – focus wokół elementów nawigacyjnych
  – na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 8. Dostępność architektoniczna
  Budynek, w którym znajduje się szkoła jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wolny od barier na poziomych przestrzeniach komunikacyjnych. Budynek posiada:
  – podjazdy do poziomu parteru,
  – toalety na parterze przystosowane dla  osób niepełnosprawnych.
  – windę, przez co zapewniony jest dostęp do wszystkich pomieszczeń
  – przenośną pętlę indukcyjną
 9. Informację o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
  Każdy ma prawo:
  – zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu
  – zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu
  – wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
  Żądanie powinno zawierać:
  – dane osoby zgłaszającej żądanie,
  – wskazanie, o który niedostępny element chodzi,
  – sposób kontaktu.
  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 10. Postępowanie odwoławcze:
  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres organu nadzorującego:
  Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach
  Adres: 32-065 Krzeszowice
  ul. Szkolna 7
  E-mile: sp2.krzeszowice@interia.pl
  Telefon: 12 282 00 61
  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
  Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676
Skip to content