Przejdź do treści

Rekrutacja do oddziału sportowego – klasa IV

REKRUTACJA DO KLASY IV  SPORTOWEJ 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W KRZESZOWICACH

W roku szkolnym 2024/2025 planowane jest utworzenie
24 osobowej IV klasy sportowej o profilu piłki siatkowej.

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi 10,
w ramach których są realizowane zajęcia szkolenia sportowego z piłki siatkowej 
oraz obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego przewidziane w ramowym planie nauczania.

Wszystkie przedmioty poza wychowaniem fizycznym
realizowane są zgodnie z ramowym planem nauczania dla klas 4-8.

Do oddziału  sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy:
– posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy złożyć  w szkole zgodnie z podanym harmonogramem,
– posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
– uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w klasie sportowej,

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki,
niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,

W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę równoważne kryteria,
o których mowa w art. 137 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klasy sportowej – tutaj

Termin prób sprawności fizycznej  zostanie podany do wiadomości
na stronie szkoły przed planowanym przeprowadzeniem prób.

Zakres próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy IV sportowej – tutaj

Po zakwalifikowaniu się dziecka do klasy IV sportowej
należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach
wolę przyjęcia dziecka do klasy w postaci pisemnego oświadczenia.

PLIKI DO POBRANIA:

  1. Zarządzenie Burmistrza – tutaj
  2. Regulamin klasy sportowej – tutaj
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej – tutaj
  4. Zgoda rodziców na przystąpienie do prób sprawności fizycznej – tutaj
  5. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych – tutaj
  6. Oświadczenie rodziców dotyczące woli podjęcia nauki w klasie sportowej – tutaj
Skip to content